Vznik Registrovaného sociálneho podniku

STAVJAM s.r.o. je dlhoročnou spoľahlivou firmou, ktorá ponúka celkové stavebné práce a prevádzkuje maloobchod. Dokáže sa vcítiť do požiadaviek klienta a odbornou, kvalitnou a spoľahlivou prácou uspokojiť potreby a požiadavky zákazníkov. Týmto prístupom zaručuje úplnú spokojnosť klienta a úspešnosť vzájomnej spolupráce. Dobré meno firmy je jedna z najdôležitejších zložiek pre neustále sa rozvíjajúce podnikanie.

Konateľ firmy pôsobil od roku 1991 ako živnostník. Firma STAVJAM s.r.o. vznikla v roku 2002 z dôvodov vývoja trhu/väčšie zákazky v stavebníctve sú zadávané spoločnostiam s ručením obmedzeným resp. akciovým spoločnostiam, nie živnostníkom/. Najskôr to boli stavebné práce, na jeseň 2003 pribudla maloobchodná predajňa s rozličným tovarom na námestí v Čachticiach. V súčasnom období prevádzkuje predajňu/v prenajatých priestoroch COOP JEDNOTA a realizuje stavebné práce/výstavba RD, rekonštrukcie výrobných hál, výstavba priemyselných budov, zatepľovanie RD.../

Na základe už fungujúcej chránenej dielne od roku 2016 došlo k transformácii na registrovaný sociálny podnik vzhľadom na personálne obsadenie zamestnancov a novú možnosť.

Spoločnosť STAVJAM s.r.o. sa rozhodla založiť sociálny podnik pracovnej integrácie za účelom vytvorenia pracovných miest pre zdravotne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a zabezpečovaním ich príjmu prostredníctvom predaja tovarov, alebo poskytovaním služieb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa §7 ods. 4 zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku.

Od 1.5.2020 pôsobí firma STAVJAM s.r.o. ako registrovaný sociálny podnik.

Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania.

Firma STAVJAM s.r.o. je verejnoprospešný integračný podnik s pozitívnym sociálnym vplyvom na podporu zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.

V rámci registrovaných sociálnych podnikov má firma STAVJAM, s.r.o. záujem zúčastňovať sa verejných obstarávaní v obciach a mestách.

  • Štatút RSP nám bol priznaný MPSVaR ako 109. firme na Slovensku.