Náhradné plnenie

Náhradné plnenie sa týka povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, ktorú zamestnávateľom zamestnávajúcim viac ako 20 osôb určuje Zákon 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Povinnosť je známa aj pod pojmom „kvótny systém zamestnávania občanov so ZP“.

Kvótny systém je spôsob, akým štát umožňuje občanom so zdravotným postihnutím uplatniť sa na trhu práce spôsobom, kedy každému zamestnávateľovi v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. ukladá povinnosť zamestnávať takýchto občanov v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.

V prípade, že zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, avšak z akéhokoľvek dôvodu nemôže alebo nechce zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (ekonomické náklady, nevhodná práca a pod.), má možnosť si túto povinnosť alternatívne splniť zaplatením tzv. odvodu za neplnenie povinného podielu resp. tzv. zadávaním zákaziek chráneným dielňam alebo chráneným pracoviskám.

Prijatím zákona o sociálnej ekonomike s účinnosťou od 1. 5. 2018, ktorým sa novelizoval § 64 a pridal § 64a zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, sa rozšírila možnosť zadávania zákaziek na účely náhradného plnenia aj na integračné sociálne podniky. V zmysle uvedeného si zamestnávateľ splní svoju povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu aj zadaním zákazky integračnému podniku, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím.