VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

STAVJAM s.r.o., NA DOLINE 177/5, 916 21 ČACHTICE

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

Obchodné meno: Stavjam s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Na Doline 177/5, 916 21 Čachtice

Registrácia spoločnosti: zapísaná v OR OS Trenčín, Slovenská republika, oddiel: Sro, vložka číslo: 13256/R

Deň zápisu: 04.03.2002

IČO: 36323861

IČ DPH: SK2020183352

Výška vkladu: 6.650,- €

Igor Jamrich – konateľ spoločnosti

Želmíra Jamrichová – konateľ spoločnosti

Základné imanie spoločnosti je vo výške 6.650,- Eur (slovom šesťtisícšesťstopäťdesiat eur) a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tvoria ho:

Konatelia sú štatutárnym a výkonným orgánom RSP, ktorých do funkcie vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Konateľmi spoločnosti sú:
- Igor Jamrich
- Želmíra Jamrichová

Poradný výbor

Poradný výbor RSP zriadila naša spoločnosť v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 17.06.2020. Poradný výbor tvoria 3 členovia (zamestnanci RSP) menovaní konateľom RSP na základe výsledkov riadnych volieb zo dňa 10. 7. 2020. Činnosť poradného výboru ako aj práva a povinnosti sú upravené vnútropodnikovou smernicou RSP č. 01.

- výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- vedenie účtovníctva
- činnosť účtovného a ekonomického poradenstva
- záhradnícke práce - výsadba, údržba, kosenie zelene a trávnatých plôch
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- reklamná činnosť
- sekretárske a kancelárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
- zámočníctvo
- kovovýroba
- výroba stavebných prvkov z betónu
- internetové služby
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
- osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
- komisionálny predaj
- skladovanie tovarov a manipulácia s tovarom s výnimkou prevádzkovania verejného skladu
- baliace činnosti
- aranžérska a návrhárska činnosť
- maliarske a natieračské práce
- zatepľovanie a vysúšanie budov
- lešenárske práce
- obkladanie stien
- jednoduchá mechanická montáž, mechanické úpravy na zákazku, montáž plávajúcich podláh
- výroba a kladenie zámkovej dlažby
- služby stavebnými mechanizmami

Hlavným cieľom našej spoločnosti ako RSP je v súlade s ustanovením § 5 ods.1 písm. b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.112/2018 Z. z.“) dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb alebo tovarov. Pozitívny sociálny vplyv integračného RSP sa prejavuje podporou zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Spoločnosť Stavjam s.r.o. je dlhoročným fungujúcim podnikom na trhu. Sociálne hľadisko v podnikaní sme sa snažili splniť aj predtým, ako sme sa stali registrovaným sociálnym podnikom. V našej obci je mnoho zdravotne alebo inak znevýhodnených osôb, ktorí majú záujem o prácu. Naša spoločnosť pozostáva aj zo stavebnej činnosti. Zákazky dostávame z rôznych kútov Slovenska, kde sa tiež snažíme pomôcť znevýhodneným osobám.

Naša spoločnosť dosahovala pozitívny sociálny vplyv meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb, čo predstavovalo vyše 63% z celkového počtu zamestnancov. Počas celej doby sme sa snažili o ich integráciu do podniku a prispôsobenie ich zdravotného stavu do pracovného procesu. Poradný výbor sociálneho podniku Stavjam s.r.o., ktorý pozostáva z našich troch zdravotne znevýhodnených zamestnancov sa do 31.12.2020 zišiel celkovo dva krát, nakoľko nás obmedzovala pandémia Covid19. Na zasadnutí poradného výboru sa prerokovával ďalší rozvoj našej spoločnosti

 • Ukazovateľ
 • Výnosy
 • Náklady
 • Merná jednotka
 • 2020
 • 474645
 • 462066
 • 2019
 • 475378
 • 463171

      Výnosy

 • Tržby z predaja tovaru
 • VTržby z predaja vlastných výrobkov/ služieb
 • Tržby z predaja dlhodobého hmotného/nehmotného majetku a materiálu
 • Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
 • Spolu
 • 286868
 • 150254

 • 2500
 • 35023
 • 474645

      Náklady

 • Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
 • Spotreba materiálu, energie
  a ostatných neskladovateľných dodávok
 • Služby
 • Osobné náklady
 • Dane a poplatky
 • Odpisy a opravné položky k
  dlhodobému nehmotnému/hmotnému majetku
 • Ostatné náklady na hospodársku činnosť
 • Spolu
 • 217277

 • 69515
 • 40541
 • 125215
 • 667

 • 8610
 • 241
 • 462066

      Štruktúra zdrojov spoločnosti

 • Vlastné imanie
 • Základné imanie
 • Kapitálové fondy
 • Fondy zo zisku
 • Nerozdelený zisk/strata minulých rokov
 • VH za účtovné obdobie
 • Záväzky
 • Dlhodobé záväzky
 • Krátkodobé záväzky
 • Krátkodobé rezervy
 • Zamestnanci
 • Dane
 • Ostatné krátkodobé záväzky
 • 45502
 • 6639
 • 86902
 • 664
 • -51076
 • 2373
 • 108161
 • 31806
 • 74665
 • 1690
 • 12699
 • 2578
 • 38818

      Štruktúra majetku spoločnosti

 • Neobežný majetok
 • Dlhodobý hmotný majetok
 • Obežný majetok
 • Zásoby
 • Dlhodobé pohľadávky
 • Krátkodobé pohľadávky
 • Finančný majetok
 • 19328
 • 19328
 • 134335
 • 20796
 • -2724
 • 38400
 • 77863
 • Konateľ
 • Vedúci stavebnej činnosti
 • Administratívny pracovník
 • Predavač/ka
 • Robotníci
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
 • 4

Počet zamestnancov je počas roka pohyblivý. Časť našej spoločnosti pozostáva zo stavebnej činnosti, kde sa počet robotníkov neustále mení. Zamestnávame 7 zdravotne znevýhodnených osôb, na ktorých poberáme dotáciu z ÚPSVaR, nakoľko sme držiteľom štatútu registrovaného sociálneho podniku. V roku 2019 priemerný počet zamestnancov bol 8,4. V roku 2020 bol priemerný počet zamestnancov 8,7.

Stavjam s.r.o., ktorý je od 1.5.2020 registrovaným sociálnym podnikom sa neustále rozvíja a snaží sa zamestnávať zdravotne alebo inak znevýhodnené osoby, ktoré majú záujem pracovať. Náš pracovný kolektív sa pomaly rozrastá a dúfame, že budeme schopní dať príležitosť aj iným znevýhodneným občanom, ktorí väčšinou pochádzajú z našej obce. Aj po ťažkej dobe, kedy nás zasiahla pandémia sme sa snažili udržať si všetkých zamestnancov a dúfame, že sa situácia zlepší a budeme schopní aj naďalej podporovať zamestnanosť zdravotne alebo inak znevýhodnených osôb.